انجام سالانه بیش از 17 میلیون خدمت ثبتی در کشور

انجام سالانه بیش از 17 میلیون خدمت ثبتی در کشور
نائب‌ رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور گفت: سالانه بیش از 17 میلیون خدمت ثبتی در کشور از سوی این دفاتر انجام‌ شده است و حدود 35 میلیون نفر برای دریافت خدمات به دفاتر ثبت‌ اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

انجام سالانه بیش از 17 میلیون خدمت ثبتی در کشور

نائب‌ رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور گفت: سالانه بیش از 17 میلیون خدمت ثبتی در کشور از سوی این دفاتر انجام‌ شده است و حدود 35 میلیون نفر برای دریافت خدمات به دفاتر ثبت‌ اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.
انجام سالانه بیش از 17 میلیون خدمت ثبتی در کشور

View more posts from this author