انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس پیامی جز خشونت ندارد

انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس پیامی جز خشونت ندارد
راهب مسیحی روسیه گفت: تصمیمات گرفته شده در راستای انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس شریف پیامی جز خشونت و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع ندارد.

انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس پیامی جز خشونت ندارد

راهب مسیحی روسیه گفت: تصمیمات گرفته شده در راستای انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس شریف پیامی جز خشونت و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع ندارد.
انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس پیامی جز خشونت ندارد

View more posts from this author