انتقال زائران حادثه رانندگی کاظمین ـ بغداد به چذابه + اسامی مصدومان

انتقال زائران حادثه رانندگی کاظمین ـ بغداد به چذابه + اسامی مصدومان
زائران مصدوم حادثه رانندگی کاظمین ـ بغداد به چذابه منتقل شدند.

انتقال زائران حادثه رانندگی کاظمین ـ بغداد به چذابه + اسامی مصدومان

زائران مصدوم حادثه رانندگی کاظمین ـ بغداد به چذابه منتقل شدند.
انتقال زائران حادثه رانندگی کاظمین ـ بغداد به چذابه + اسامی مصدومان

View more posts from this author