انتقال بین‌حوزه‌ای آب علمی است/ تصویب فاینانس برای انتقال آب ارس

انتقال بین‌حوزه‌ای آب علمی است/ تصویب فاینانس برای انتقال آب ارس
معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو گفت: انتقال بین‌حوزه‌ای آب کاری غیرعلمی نیست و ما تقسیم‌بندی‌های استانی نیز در این زمینه داریم.

انتقال بین‌حوزه‌ای آب علمی است/ تصویب فاینانس برای انتقال آب ارس

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو گفت: انتقال بین‌حوزه‌ای آب کاری غیرعلمی نیست و ما تقسیم‌بندی‌های استانی نیز در این زمینه داریم.
انتقال بین‌حوزه‌ای آب علمی است/ تصویب فاینانس برای انتقال آب ارس

View more posts from this author