انتقال آب خزر به سمنان دروغ سیزده بود/ پالایشگاه نفت مازندران مطالعه نشد

انتقال آب خزر به سمنان دروغ سیزده بود/ پالایشگاه نفت مازندران مطالعه نشد
استاندار مازندران گفت: پروژه انتقال آب خزر به سمنان و اخباری که گفته می‌شد پروژه با حضور استانداران شروع می‌شود، بیشتر شبیه دروغ سیزده بود.

انتقال آب خزر به سمنان دروغ سیزده بود/ پالایشگاه نفت مازندران مطالعه نشد

استاندار مازندران گفت: پروژه انتقال آب خزر به سمنان و اخباری که گفته می‌شد پروژه با حضور استانداران شروع می‌شود، بیشتر شبیه دروغ سیزده بود.
انتقال آب خزر به سمنان دروغ سیزده بود/ پالایشگاه نفت مازندران مطالعه نشد

View more posts from this author