انتقاد معلولان از کم‌توجهی مسؤولان کردستان به بحث مناسب‌سازی

انتقاد معلولان از کم‌توجهی مسؤولان کردستان به بحث مناسب‌سازی
معلولان کردستان از کم‌توجهی مسؤولان ادارات مرتبط با بحث مناسب‌سازی ویژه معلولان انتقاد کردند.

انتقاد معلولان از کم‌توجهی مسؤولان کردستان به بحث مناسب‌سازی

معلولان کردستان از کم‌توجهی مسؤولان ادارات مرتبط با بحث مناسب‌سازی ویژه معلولان انتقاد کردند.
انتقاد معلولان از کم‌توجهی مسؤولان کردستان به بحث مناسب‌سازی

bluray movie download

View more posts from this author