انتقاد استاندار از عملکرد شرکت آب و فاضلاب اهواز و کارون

انتقاد استاندار از عملکرد شرکت آب و فاضلاب اهواز و کارون
استاندار خوزستان گفت: این را شفاف می‌گویم که عملکرد شرکت آب و فاضلاب در شهرستان‌های اهواز و کارون خوب نیست. مردم باید نتایج فعالیت‌ها در این حوزه را لمس کنند.

انتقاد استاندار از عملکرد شرکت آب و فاضلاب اهواز و کارون

استاندار خوزستان گفت: این را شفاف می‌گویم که عملکرد شرکت آب و فاضلاب در شهرستان‌های اهواز و کارون خوب نیست. مردم باید نتایج فعالیت‌ها در این حوزه را لمس کنند.
انتقاد استاندار از عملکرد شرکت آب و فاضلاب اهواز و کارون

View more posts from this author