انتظار می‌رود در چهار سال دولت فعلی با جهش روبرو باشیم

انتظار می‌رود در چهار سال دولت فعلی با جهش روبرو باشیم
وزیر کشور گفت: انتظار می‌رود در چهار سال دولت فعلی با جهش روبرو باشیم، زیرا از تجربیات بیشتری برخوردار بوده و فضای بهتری بر جامعه حاکم است.

انتظار می‌رود در چهار سال دولت فعلی با جهش روبرو باشیم

وزیر کشور گفت: انتظار می‌رود در چهار سال دولت فعلی با جهش روبرو باشیم، زیرا از تجربیات بیشتری برخوردار بوده و فضای بهتری بر جامعه حاکم است.
انتظار می‌رود در چهار سال دولت فعلی با جهش روبرو باشیم

View more posts from this author