انتظار در عمل منتظرین معنا پیدا می‌کند

انتظار در عمل منتظرین معنا پیدا می‌کند
میلاد امام زمان(عج) با میلاد دیگر امامان تفاوت دارد زیرا ما در نیمه شعبان، میلاد امامی را جشن می‌گیریم که زنده است و در قسمتی از این کره خاکی زندگی می‌کند.

انتظار در عمل منتظرین معنا پیدا می‌کند

میلاد امام زمان(عج) با میلاد دیگر امامان تفاوت دارد زیرا ما در نیمه شعبان، میلاد امامی را جشن می‌گیریم که زنده است و در قسمتی از این کره خاکی زندگی می‌کند.
انتظار در عمل منتظرین معنا پیدا می‌کند

عکس

View more posts from this author