انتصاب ملک‌نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد مشهد

انتصاب ملک‌نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد مشهد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی ملک‌نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد مشهد منصوب شد

انتصاب ملک‌نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد مشهد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی ملک‌نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد مشهد منصوب شد
انتصاب ملک‌نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد مشهد

View more posts from this author