انتشار اوراق قرضه توسط دولت متوقف شود/ بسیاری از هزینه‌های کشور قابل حذف شدن است

انتشار اوراق قرضه توسط دولت متوقف شود/ بسیاری از هزینه‌های کشور قابل حذف شدن است
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید از انتشار اوراق قرضه جلوگیری کند، زیرا زمانی که اوراق قرضه منتشر می‌شود بدهی به سال‌های آینده موکول شده و مدیریت اقتصاد کشور دچار بحران خواهد شد.

انتشار اوراق قرضه توسط دولت متوقف شود/ بسیاری از هزینه‌های کشور قابل حذف شدن است

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید از انتشار اوراق قرضه جلوگیری کند، زیرا زمانی که اوراق قرضه منتشر می‌شود بدهی به سال‌های آینده موکول شده و مدیریت اقتصاد کشور دچار بحران خواهد شد.
انتشار اوراق قرضه توسط دولت متوقف شود/ بسیاری از هزینه‌های کشور قابل حذف شدن است

View more posts from this author