انتخاب کشتی‌گیر قم برای اعزام به رقابت‌های 2018 قهرمانی آسیا

انتخاب کشتی‌گیر قم برای اعزام به رقابت‌های 2018 قهرمانی آسیا
رئیس هیأت کشتی استان قم گفت: کشتی‌گیر قم از سوی کادر فنی برای حضور در مسابقات کشتی فرنگی 2018 قهرمانی آسیا برگزیده شد.

انتخاب کشتی‌گیر قم برای اعزام به رقابت‌های 2018 قهرمانی آسیا

رئیس هیأت کشتی استان قم گفت: کشتی‌گیر قم از سوی کادر فنی برای حضور در مسابقات کشتی فرنگی 2018 قهرمانی آسیا برگزیده شد.
انتخاب کشتی‌گیر قم برای اعزام به رقابت‌های 2018 قهرمانی آسیا

View more posts from this author