انتخاب شیوه‌های هنرمندانه در توسعه امر به معروف و نهی از منکر

انتخاب شیوه‌های هنرمندانه در توسعه امر به معروف و نهی از منکر
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شرایط، لوازم و مقتضیات خودش را دارد و بایستی با زبان نرم و در زمان درست صورت پذیرد.

انتخاب شیوه‌های هنرمندانه در توسعه امر به معروف و نهی از منکر

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شرایط، لوازم و مقتضیات خودش را دارد و بایستی با زبان نرم و در زمان درست صورت پذیرد.
انتخاب شیوه‌های هنرمندانه در توسعه امر به معروف و نهی از منکر

View more posts from this author