انتخابات پارلمانی عراق در مشهد مقدس

انتخابات پارلمانی عراق در مشهد مقدس
اتباع عراقی مقیم ایران اسلامی جهت شرکت در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی جمهوری عراق از ساعات اولیه ۱۰ مِی میلادی ضمن حضور در کنسولگری این کشور در مشهد مقدس همزمان با هموطنان خود در سراسر دنیا، رأی خود را به صندوق انداختند.

انتخابات پارلمانی عراق در مشهد مقدس

اتباع عراقی مقیم ایران اسلامی جهت شرکت در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی جمهوری عراق از ساعات اولیه ۱۰ مِی میلادی ضمن حضور در کنسولگری این کشور در مشهد مقدس همزمان با هموطنان خود در سراسر دنیا، رأی خود را به صندوق انداختند.
انتخابات پارلمانی عراق در مشهد مقدس

View more posts from this author