انتخابات پارلمانی عراق در اصفهان

انتخابات پارلمانی عراق در اصفهان
اتباع عراقی مقیم ایران اسلامی جهت شرکت در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی جمهوری عراق از ساعات اولیه ۱۰ مِی میلادی ضمن حضور در کنسولگری این کشور در اصفهان همزمان با هموطنان خود در سراسر دنیا، رأی خود را به صندوق انداختند.

انتخابات پارلمانی عراق در اصفهان

اتباع عراقی مقیم ایران اسلامی جهت شرکت در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی جمهوری عراق از ساعات اولیه ۱۰ مِی میلادی ضمن حضور در کنسولگری این کشور در اصفهان همزمان با هموطنان خود در سراسر دنیا، رأی خود را به صندوق انداختند.
انتخابات پارلمانی عراق در اصفهان

View more posts from this author