انتخابات اخیر عراق موفقیت بزرگی برای این کشور است

انتخابات اخیر عراق موفقیت بزرگی برای این کشور است
نماینده ولی فقیه در کرمانشاه گفت: انتخابات اخیر عراق موفقیت بزرگی برای این ملت محسوب می‌شود.

انتخابات اخیر عراق موفقیت بزرگی برای این کشور است

نماینده ولی فقیه در کرمانشاه گفت: انتخابات اخیر عراق موفقیت بزرگی برای این ملت محسوب می‌شود.
انتخابات اخیر عراق موفقیت بزرگی برای این کشور است

View more posts from this author