امیدواریم سال 96 شاهد رشد اقتصادی 6 درصدی در کشور باشیم

امیدواریم سال 96 شاهد رشد اقتصادی 6 درصدی در کشور باشیم
معاون استاندار تهران گفت: کشور در حوزه اقتصادی 5.4 درصد رشد کرده است که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تجمیع تمام ظرفیت‌های و سرمایه‌های نظام، در سال 96 شاهد رشد اقتصادی 6 درصد در کشور باشیم.

امیدواریم سال 96 شاهد رشد اقتصادی 6 درصدی در کشور باشیم

معاون استاندار تهران گفت: کشور در حوزه اقتصادی 5.4 درصد رشد کرده است که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تجمیع تمام ظرفیت‌های و سرمایه‌های نظام، در سال 96 شاهد رشد اقتصادی 6 درصد در کشور باشیم.
امیدواریم سال 96 شاهد رشد اقتصادی 6 درصدی در کشور باشیم

car

View more posts from this author