امیدوارم در پیاده‌روی رضوی فرهنگ علوی پایه‌گذاری شود

امیدوارم در پیاده‌روی رضوی فرهنگ علوی پایه‌گذاری شود
استاد حوزه‌ علمیه خراسان رضوی گفت: امیدوارم در پیاده‌روی رضوی، فرهنگ رضوی و علوی پایه‌گذاری شود.

امیدوارم در پیاده‌روی رضوی فرهنگ علوی پایه‌گذاری شود

استاد حوزه‌ علمیه خراسان رضوی گفت: امیدوارم در پیاده‌روی رضوی، فرهنگ رضوی و علوی پایه‌گذاری شود.
امیدوارم در پیاده‌روی رضوی فرهنگ علوی پایه‌گذاری شود

View more posts from this author