امکان تمرکز عناصر تروریستی در شمال سوریه وجود دارد

امکان تمرکز عناصر تروریستی در شمال سوریه وجود دارد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امکان تمرکز عناصر تروریستی در شمال سوریه وجود دارد، گفت: این امر بیش از آنکه سوریه را در معرض تهدید قرار دهد برای ترکیه خطرآفرین است.

امکان تمرکز عناصر تروریستی در شمال سوریه وجود دارد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امکان تمرکز عناصر تروریستی در شمال سوریه وجود دارد، گفت: این امر بیش از آنکه سوریه را در معرض تهدید قرار دهد برای ترکیه خطرآفرین است.
امکان تمرکز عناصر تروریستی در شمال سوریه وجود دارد

View more posts from this author