امکان تجمیع ۵۰ کارت در کارت ملی هوشمند/ صدور کارت ملی هوشمند در 15 روز

امکان تجمیع ۵۰ کارت در کارت ملی هوشمند/ صدور کارت ملی هوشمند در 15 روز
مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان‌شرقی امکان تجمیع 50 کارت در کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: روزانه 6 هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر می‌شود و در حال حاضر زمان صدور کارت به 15 روز رسیده است.

امکان تجمیع ۵۰ کارت در کارت ملی هوشمند/ صدور کارت ملی هوشمند در 15 روز

مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان‌شرقی امکان تجمیع 50 کارت در کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: روزانه 6 هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر می‌شود و در حال حاضر زمان صدور کارت به 15 روز رسیده است.
امکان تجمیع ۵۰ کارت در کارت ملی هوشمند/ صدور کارت ملی هوشمند در 15 روز

View more posts from this author