امنیت و ثبات منطقه بدون حضور ایران امکان‌پذیر نیست

امنیت و ثبات منطقه بدون حضور ایران امکان‌پذیر نیست
نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس حضور ایران برای حفظ امنیت و آرامش منطقه را لازم دانست و بر ضرورت وجود دیدگاه اقتصادی در فضای مجازی تأکید کرد.

امنیت و ثبات منطقه بدون حضور ایران امکان‌پذیر نیست

نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس حضور ایران برای حفظ امنیت و آرامش منطقه را لازم دانست و بر ضرورت وجود دیدگاه اقتصادی در فضای مجازی تأکید کرد.
امنیت و ثبات منطقه بدون حضور ایران امکان‌پذیر نیست

View more posts from this author