امنیت مطلوبی در مناطق زلزله‌زده وجود دارد

امنیت مطلوبی در مناطق زلزله‌زده وجود دارد
معاون امور اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: نیروی انتظامی از روز نخست وقوع زمین لرزه در استان با به‌کارگیری 10 هزار نیرو امنیت را در منطقه برقرار کرده است.

امنیت مطلوبی در مناطق زلزله‌زده وجود دارد

معاون امور اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: نیروی انتظامی از روز نخست وقوع زمین لرزه در استان با به‌کارگیری 10 هزار نیرو امنیت را در منطقه برقرار کرده است.
امنیت مطلوبی در مناطق زلزله‌زده وجود دارد

View more posts from this author