امنیت مستمر نظام اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست

امنیت مستمر نظام اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست
فرمانده سپاه امیر المومنین(ع) استان ایلام گفت: امنیت مستمر نظام اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست .

امنیت مستمر نظام اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست

فرمانده سپاه امیر المومنین(ع) استان ایلام گفت: امنیت مستمر نظام اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست .
امنیت مستمر نظام اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست

تلگرام

View more posts from this author