امنیت شغلی نباید دغدغه جامعه کارگری شود

امنیت شغلی نباید دغدغه جامعه کارگری شود
معاون وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی گفت: ایجاد امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران ماست که باید این دغدغه را از زندگی آنها حذف کرد.

امنیت شغلی نباید دغدغه جامعه کارگری شود

معاون وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی گفت: ایجاد امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران ماست که باید این دغدغه را از زندگی آنها حذف کرد.
امنیت شغلی نباید دغدغه جامعه کارگری شود

View more posts from this author