امنیت رکن اصلی در توسعه و پیشرفت هر جامعه است

امنیت رکن اصلی در توسعه و پیشرفت هر جامعه است
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: امنیت رکن اصلی در توسعه و پیشرفت هر جامعه به شمار می‌رود و توسعه قدرت اقتصادی هر جامعه مستلزم امنیت پایدار در جامعه است.

امنیت رکن اصلی در توسعه و پیشرفت هر جامعه است

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: امنیت رکن اصلی در توسعه و پیشرفت هر جامعه به شمار می‌رود و توسعه قدرت اقتصادی هر جامعه مستلزم امنیت پایدار در جامعه است.
امنیت رکن اصلی در توسعه و پیشرفت هر جامعه است

خبر جدید

View more posts from this author