امضای 3 تفاهم‌نامه استانداری خراسان رضوی با کمیته امداد و 2 بانک کشور

امضای 3 تفاهم‌نامه استانداری خراسان رضوی با کمیته امداد و 2 بانک کشور
استاندار خراسان رضوی با کمیته امداد و 2 بانک کشور با حضور رئیس جمهور 3 تفاهم‌نامه امضا کرد.

امضای 3 تفاهم‌نامه استانداری خراسان رضوی با کمیته امداد و 2 بانک کشور

استاندار خراسان رضوی با کمیته امداد و 2 بانک کشور با حضور رئیس جمهور 3 تفاهم‌نامه امضا کرد.
امضای 3 تفاهم‌نامه استانداری خراسان رضوی با کمیته امداد و 2 بانک کشور

View more posts from this author