امضای تفاهم‌نامه بین سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن و مرکز پزشکی فیفا

امضای تفاهم‌نامه بین سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن و مرکز پزشکی فیفا
مدیرعامل انجمن پیشگیری از سرطان مؤسسه نسترن گفت: در این سمپوزیوم یک تفاهم‌نامه با مرکز پزشکی فیفا درباره فوتبال و سرطان امضاء می‌شود.

امضای تفاهم‌نامه بین سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن و مرکز پزشکی فیفا

مدیرعامل انجمن پیشگیری از سرطان مؤسسه نسترن گفت: در این سمپوزیوم یک تفاهم‌نامه با مرکز پزشکی فیفا درباره فوتبال و سرطان امضاء می‌شود.
امضای تفاهم‌نامه بین سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن و مرکز پزشکی فیفا

View more posts from this author