امسال 300 کیلومتر ریل‌گذاری در کشور انجام می‌شود/ بهره‌برداری از 920 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی

امسال 300 کیلومتر ریل‌گذاری در کشور انجام می‌شود/ بهره‌برداری از 920 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه امسال در حوزه حمل و نقل ریلی، 300 کیلومتر ریل‌گذاری در پنج مرکز استان است.

امسال 300 کیلومتر ریل‌گذاری در کشور انجام می‌شود/ بهره‌برداری از 920 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه امسال در حوزه حمل و نقل ریلی، 300 کیلومتر ریل‌گذاری در پنج مرکز استان است.
امسال 300 کیلومتر ریل‌گذاری در کشور انجام می‌شود/ بهره‌برداری از 920 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی

View more posts from this author