امروز منافع ما 3 هزار کیلومتر دورتر از مرزهای دریایی است

امروز منافع ما 3 هزار کیلومتر دورتر از مرزهای دریایی است
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز منابع ما در حوزه خلیج‌فارس و مرزهای دریایی و منافع ما 3 هزار کیلومتر دورتر از مرزهای دریایی است گفت: حضور در آب‌های آزاد موجب افتخار و عزت برای نظام است.

امروز منافع ما 3 هزار کیلومتر دورتر از مرزهای دریایی است

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز منابع ما در حوزه خلیج‌فارس و مرزهای دریایی و منافع ما 3 هزار کیلومتر دورتر از مرزهای دریایی است گفت: حضور در آب‌های آزاد موجب افتخار و عزت برای نظام است.
امروز منافع ما 3 هزار کیلومتر دورتر از مرزهای دریایی است

View more posts from this author