امروز باید افکار انحرافی را شناخت/ نفاق باعث شهادت زینب کمایی شد

امروز باید افکار انحرافی را شناخت/ نفاق باعث شهادت زینب کمایی شد
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امروز باید افکار انحرافی را شناخت و با اهداف جریان نفاق آشنا بود، گفت: چراکه پیروزی بر داعش با استقامت جوانان پرشور انقلابی جهان اسلام شکل گرفت.

امروز باید افکار انحرافی را شناخت/ نفاق باعث شهادت زینب کمایی شد

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امروز باید افکار انحرافی را شناخت و با اهداف جریان نفاق آشنا بود، گفت: چراکه پیروزی بر داعش با استقامت جوانان پرشور انقلابی جهان اسلام شکل گرفت.
امروز باید افکار انحرافی را شناخت/ نفاق باعث شهادت زینب کمایی شد

View more posts from this author