امحای 1.5 تن خوراک آلوده در هرسین

امحای 1.5 تن خوراک آلوده در هرسین
سرپرست شبکه دامپزشکی هرسین از امحای 1.5 تن خوراک آلوده به قارچ در این شهرستان خبر داد.

امحای 1.5 تن خوراک آلوده در هرسین

سرپرست شبکه دامپزشکی هرسین از امحای 1.5 تن خوراک آلوده به قارچ در این شهرستان خبر داد.
امحای 1.5 تن خوراک آلوده در هرسین

View more posts from this author