امام رضا(ع) از علم سیاست و امامت برخوردار بود

امام رضا(ع) از علم سیاست و امامت برخوردار بود
استاد حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) آستارا گفت: امام رضا(ع) به دلیل برخورداری از علم سیاست و امامت مخالفت خود را با دعوت مأمون اعلام کرد.

امام رضا(ع) از علم سیاست و امامت برخوردار بود

استاد حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) آستارا گفت: امام رضا(ع) به دلیل برخورداری از علم سیاست و امامت مخالفت خود را با دعوت مأمون اعلام کرد.
امام رضا(ع) از علم سیاست و امامت برخوردار بود

View more posts from this author