امام جمعه پارسیان به زنجیره انسانی پیوست

امام جمعه پارسیان به زنجیره انسانی پیوست
امام جمعه پارسیان و ائمه جماعت 5 روستای در خطر انتزاع برای نشان‌دادن اعتراض خود به مصوبه الحاق به استان فارس در کنار مردم حلقه‌ای از زنجیره انسانی تشکیل دادند.

امام جمعه پارسیان به زنجیره انسانی پیوست

امام جمعه پارسیان و ائمه جماعت 5 روستای در خطر انتزاع برای نشان‌دادن اعتراض خود به مصوبه الحاق به استان فارس در کنار مردم حلقه‌ای از زنجیره انسانی تشکیل دادند.
امام جمعه پارسیان به زنجیره انسانی پیوست

دانلود موزیک

View more posts from this author