الگوی کشت تغییر یابد/ کشاورزان برای بهبود صادرات خود وارد عمل شوند

الگوی کشت تغییر یابد/ کشاورزان برای بهبود صادرات خود وارد عمل شوند
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: برای خروج از وضعیت کنونی صادرات محصولات کشاورزی، کشاورزان خود باید وارد عمل شوند.

الگوی کشت تغییر یابد/ کشاورزان برای بهبود صادرات خود وارد عمل شوند

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: برای خروج از وضعیت کنونی صادرات محصولات کشاورزی، کشاورزان خود باید وارد عمل شوند.
الگوی کشت تغییر یابد/ کشاورزان برای بهبود صادرات خود وارد عمل شوند

View more posts from this author