الگوی مناسبی در زمینه فرهنگ عمومی وجود ندارد

الگوی مناسبی در زمینه فرهنگ عمومی وجود ندارد
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: رویکرد‌های تفریحی، شادی و مسائل ورزشی در جامعه ما الگوی مناسب فرهنگی ندارد.

الگوی مناسبی در زمینه فرهنگ عمومی وجود ندارد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: رویکرد‌های تفریحی، شادی و مسائل ورزشی در جامعه ما الگوی مناسب فرهنگی ندارد.
الگوی مناسبی در زمینه فرهنگ عمومی وجود ندارد

View more posts from this author