الگوبرداری استان‌های کشور در زمینه کشاورزی از کرمان

الگوبرداری استان‌های کشور در زمینه کشاورزی از کرمان
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: کرمان به‌ عنوان یکی از 3 استان‌ نمونه کشور در زمینه کشاورزی انتخاب شده و استان‌های دیگر از آن الگوبرداری می‌کنند.

الگوبرداری استان‌های کشور در زمینه کشاورزی از کرمان

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: کرمان به‌ عنوان یکی از 3 استان‌ نمونه کشور در زمینه کشاورزی انتخاب شده و استان‌های دیگر از آن الگوبرداری می‌کنند.
الگوبرداری استان‌های کشور در زمینه کشاورزی از کرمان

View more posts from this author