البرز متولی اصلی برگزاری جشنواره کشوری کتابخوانی رضوی

البرز متولی اصلی برگزاری جشنواره کشوری کتابخوانی رضوی
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز گفت: ششمین دوره جشنواره کشوری کتابخوانی رضوی بار دیگر با مدیریت اجرایی استان البرز برگزار می‌شود.

البرز متولی اصلی برگزاری جشنواره کشوری کتابخوانی رضوی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز گفت: ششمین دوره جشنواره کشوری کتابخوانی رضوی بار دیگر با مدیریت اجرایی استان البرز برگزار می‌شود.
البرز متولی اصلی برگزاری جشنواره کشوری کتابخوانی رضوی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author