اقدامات تکفیری‌ها با آموزه‌های نبوی مغایر است

اقدامات تکفیری‌ها با آموزه‌های نبوی مغایر است
رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن گفت: اکنون گروه‌های تکفیری فضای خشونت، ناامنی و استبداد فکری را برای مردم ایجاد می‌کنند، این فضایی نیست که با اندیشه‌ها و آموزه‌های نبوی همسویی داشته باشد.

اقدامات تکفیری‌ها با آموزه‌های نبوی مغایر است

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن گفت: اکنون گروه‌های تکفیری فضای خشونت، ناامنی و استبداد فکری را برای مردم ایجاد می‌کنند، این فضایی نیست که با اندیشه‌ها و آموزه‌های نبوی همسویی داشته باشد.
اقدامات تکفیری‌ها با آموزه‌های نبوی مغایر است

View more posts from this author