اقتصاد مقاومتی موجب انسجام ملی می‌شود/ لزوم نقش‌آفرینی رسانه در اصلاح الگوی مصرف

اقتصاد مقاومتی موجب انسجام ملی می‌شود/ لزوم نقش‌آفرینی رسانه در اصلاح الگوی مصرف
مسؤول سازمان بسیج رسانه استان قزوین گفت: توسعه و پیشرفت کشور با روند رو به رشد همه‌جانبه خود در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی باید حفظ شود چراکه اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد.

اقتصاد مقاومتی موجب انسجام ملی می‌شود/ لزوم نقش‌آفرینی رسانه در اصلاح الگوی مصرف

مسؤول سازمان بسیج رسانه استان قزوین گفت: توسعه و پیشرفت کشور با روند رو به رشد همه‌جانبه خود در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی باید حفظ شود چراکه اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد.
اقتصاد مقاومتی موجب انسجام ملی می‌شود/ لزوم نقش‌آفرینی رسانه در اصلاح الگوی مصرف

اسکای نیوز

View more posts from this author