اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که مردم کالای ایرانی بخرند

اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که مردم کالای ایرانی بخرند
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که مردم کالای ایرانی بخرند و اگر این مساله برای مردم موجه شود که راه پیشرفت کشور از خرید کالای ایرانی می‌گذرد به سمت و سوی پیشرفت اقتصادی حرکت خواهیم کرد.

اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که مردم کالای ایرانی بخرند

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که مردم کالای ایرانی بخرند و اگر این مساله برای مردم موجه شود که راه پیشرفت کشور از خرید کالای ایرانی می‌گذرد به سمت و سوی پیشرفت اقتصادی حرکت خواهیم کرد.
اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که مردم کالای ایرانی بخرند

View more posts from this author