اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به گفتمان‌ فراگیر ملی شود

اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به گفتمان‌ فراگیر ملی شود
نماینده دانشگاه گیلان در ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان گفت: ابعاد اقتصاد مقاومتی در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای باید تبدیل به گفتمان‌ فراگیر و رایج ملی شود.

اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به گفتمان‌ فراگیر ملی شود

نماینده دانشگاه گیلان در ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان گفت: ابعاد اقتصاد مقاومتی در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای باید تبدیل به گفتمان‌ فراگیر و رایج ملی شود.
اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به گفتمان‌ فراگیر ملی شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author