اقتصاد مقاومتی استراتژی صادرات اقتصادمحور است/ ایران با صادرات محصولات کشاورزی به روسیه باید رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد

اقتصاد مقاومتی استراتژی صادرات اقتصادمحور است/ ایران با صادرات محصولات کشاورزی به روسیه باید رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد
مشاور روابط اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان با روسیه، اهتمام به اقتصاد مقاومتی را استراتژی صادرات اقتصادمحور نام برد و گفت: ایران باید با صادرات محصولات کشاورزی به روسیه رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد.

اقتصاد مقاومتی استراتژی صادرات اقتصادمحور است/ ایران با صادرات محصولات کشاورزی به روسیه باید رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد

مشاور روابط اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان با روسیه، اهتمام به اقتصاد مقاومتی را استراتژی صادرات اقتصادمحور نام برد و گفت: ایران باید با صادرات محصولات کشاورزی به روسیه رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد.
اقتصاد مقاومتی استراتژی صادرات اقتصادمحور است/ ایران با صادرات محصولات کشاورزی به روسیه باید رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد

View more posts from this author