اقتصاد مردمی راهی در جهت تحقق اقتصادی پویا است

اقتصاد مردمی راهی در جهت تحقق اقتصادی پویا است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: اقتصاد را باید به مردم سپرد همان‌طور که این موضوع در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است چراکه یک اقتصاد مردمی پویاتر و موفق‌تر خواهد بود.

اقتصاد مردمی راهی در جهت تحقق اقتصادی پویا است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: اقتصاد را باید به مردم سپرد همان‌طور که این موضوع در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است چراکه یک اقتصاد مردمی پویاتر و موفق‌تر خواهد بود.
اقتصاد مردمی راهی در جهت تحقق اقتصادی پویا است

تلگرام

View more posts from this author