اقتصاد ربوی برکت ندارد/ در مقابله با بلای خانمان‌سوز ربا موفق نبودیم

اقتصاد ربوی برکت ندارد/ در مقابله با بلای خانمان‌سوز ربا موفق نبودیم
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: خیال باطلی است که با ربا مال اضافه می‌شود، زیرا خداوند اراده کرده مال ربوی رشد نکند.

اقتصاد ربوی برکت ندارد/ در مقابله با بلای خانمان‌سوز ربا موفق نبودیم

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: خیال باطلی است که با ربا مال اضافه می‌شود، زیرا خداوند اراده کرده مال ربوی رشد نکند.
اقتصاد ربوی برکت ندارد/ در مقابله با بلای خانمان‌سوز ربا موفق نبودیم

View more posts from this author