اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت برازنده کشور نیست

اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت برازنده کشور نیست
استاندار مرکزی گفت: اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت برازنده کشور نیست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت پژوهش مرزهای دانشی در حوزه‌های مختلف بسط یابد.

اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت برازنده کشور نیست

استاندار مرکزی گفت: اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت برازنده کشور نیست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت پژوهش مرزهای دانشی در حوزه‌های مختلف بسط یابد.
اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت برازنده کشور نیست

View more posts from this author