افق فکری شهدای هسته‌ای و مدافعان حرم فرا‌تر از مرز‌ها بود

افق فکری شهدای هسته‌ای و مدافعان حرم فرا‌تر از مرز‌ها بود
پدر شهید احمدی روشن گفت: وجه اشتراک شهدای هسته‌ای مانند پسرم با شهدای مدافع حرم، افق فکری آن‌ها بود که نگاه‌شان فرا‌تر از مرز‌ها بود و هر دو برای سربلندی اسلام تلاش می‌کردند.

افق فکری شهدای هسته‌ای و مدافعان حرم فرا‌تر از مرز‌ها بود

پدر شهید احمدی روشن گفت: وجه اشتراک شهدای هسته‌ای مانند پسرم با شهدای مدافع حرم، افق فکری آن‌ها بود که نگاه‌شان فرا‌تر از مرز‌ها بود و هر دو برای سربلندی اسلام تلاش می‌کردند.
افق فکری شهدای هسته‌ای و مدافعان حرم فرا‌تر از مرز‌ها بود

View more posts from this author