افسر سابق سیا: آمریکا، اسرائیل و عربستان دنبال مناقشه در منطقه هستند/ ایران بیشترین تحریم‌های سیاسی را تحمل کرده است

افسر سابق سیا: آمریکا، اسرائیل و عربستان دنبال مناقشه در منطقه هستند/ ایران بیشترین تحریم‌های سیاسی را تحمل کرده است
ششمین کنفرانس بین‌المللی افق نو در حالی از صبح امروز در مشهد آغاز شد که فیلیپ ام جرالدی افسر سابق سیا، الکساندر دوگین بنیان‌گذار حزب اوراسیا، خاخام دیوید وایس سخنگوی اتحاد یهودیان ضدصهیونیسم و … سخنرانان این مراسم بودند.

افسر سابق سیا: آمریکا، اسرائیل و عربستان دنبال مناقشه در منطقه هستند/ ایران بیشترین تحریم‌های سیاسی را تحمل کرده است

ششمین کنفرانس بین‌المللی افق نو در حالی از صبح امروز در مشهد آغاز شد که فیلیپ ام جرالدی افسر سابق سیا، الکساندر دوگین بنیان‌گذار حزب اوراسیا، خاخام دیوید وایس سخنگوی اتحاد یهودیان ضدصهیونیسم و … سخنرانان این مراسم بودند.
افسر سابق سیا: آمریکا، اسرائیل و عربستان دنبال مناقشه در منطقه هستند/ ایران بیشترین تحریم‌های سیاسی را تحمل کرده است

View more posts from this author