افزایش 7 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه/ تعداد کمی از یارانه‌بگیران حذف می‌شوند

افزایش 7 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه/ تعداد کمی از یارانه‌بگیران حذف می‌شوند
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس از پیشنهاد افزایش 7 هزار میلیارد تومانی در تبصره لایحه پرداخت یارانه‌ها خبر داد و گفت: اگر این پیشنهاد در مجلس رای بیاورد، تعداد کمتری از یارانه‌بگیرها حذف می‌شوند.

افزایش 7 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه/ تعداد کمی از یارانه‌بگیران حذف می‌شوند

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس از پیشنهاد افزایش 7 هزار میلیارد تومانی در تبصره لایحه پرداخت یارانه‌ها خبر داد و گفت: اگر این پیشنهاد در مجلس رای بیاورد، تعداد کمتری از یارانه‌بگیرها حذف می‌شوند.
افزایش 7 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه/ تعداد کمی از یارانه‌بگیران حذف می‌شوند

View more posts from this author