افزایش 3 برابری سمن‌های حوزه جوانان در کشور

افزایش 3 برابری سمن‌های حوزه جوانان در کشور
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: طی برنامه ششم باید تعداد سمن‌های حوزه جوانان از 2 هزار به 6 هزار مورد برسد.

افزایش 3 برابری سمن‌های حوزه جوانان در کشور

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: طی برنامه ششم باید تعداد سمن‌های حوزه جوانان از 2 هزار به 6 هزار مورد برسد.
افزایش 3 برابری سمن‌های حوزه جوانان در کشور

View more posts from this author