افزایش 10 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال 97/ ایران در بالاترین سطح امنیتی منطقه قرار دارد

افزایش 10 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال 97/ ایران در بالاترین سطح امنیتی منطقه قرار دارد
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: در بودجه سال 97 سعی شد بودجه آموزش و پرورش که 7 درصد بود به بیش از 10 درصد افزایش پیدا کند و همچنین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آموزش و پرورش اختصاص خواهد یافت.

افزایش 10 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال 97/ ایران در بالاترین سطح امنیتی منطقه قرار دارد

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: در بودجه سال 97 سعی شد بودجه آموزش و پرورش که 7 درصد بود به بیش از 10 درصد افزایش پیدا کند و همچنین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آموزش و پرورش اختصاص خواهد یافت.
افزایش 10 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال 97/ ایران در بالاترین سطح امنیتی منطقه قرار دارد

View more posts from this author